Konfrontation

Konfrontationer mellan barn och vuxna kan bestå i att den vuxne försöker styra barnet och att barnet vägrar.

Båda använder negativa metoder såsom skrik, hot eller fysiskt våld med allt högre intensitet. Konfrontationer som trappas upp medför oftast negativa konsekvenser både för barnet och den vuxne. De praktiska råden i "Konfrontation" syftar till att man om möjligt skall kunna undvika sådana konfrontationer. Råden kan förefalla enkla men mycket praktisk övning kan behövas.

Ladda ner din PDF här